Nasza tożsamość

Tożsamość naszej wspólnoty wynika bezpośrednio z tego, co Duch Boży zaczął czynić w kościele w drugiej połowie XX wieku. Powstanie naszej wspólnoty miało bowiem miejsce w 25 rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołał nas do istnienia, byśmy byli konkretnym wyrazem tego tchnienia Ducha Świętego, który poprzez Sobór pragnął odnowić kościół.

Sobór bowiem:

  • zdefiniował kościół jako „wspólnotę ludu Bożego” (Lumen Gentium)
  • podniósł rangę świeckich członków kościoła, uznając że wszyscy na podstawie chrztu i bierzmowania mają obowiązek świadczyć o Jezusie i działać w mocy Boga (Apostalicam Actuositatem)
  • przyznał świeckim aktywną rolę w liturgicznej celebracji uwielbienia Boga (Sacrosanctum Concilium)
  • zaakceptował znaczenie Słowa Bożego jako jedynego źródła objawienia Boga (Dei Verbum)
  • uznał, że wierzący z innych nurtów chrześcijaństwa mają miejsce w ciele Chrystusa i stworzył podstawę do współpracy z nimi, jako naszymi braćmi i siostrami w głoszeniu ewangelii (Unitatis Redintegratio)
  • określił nasz stosunek do Izraela, wskazując że kościół zbudowany jest na fundamencie Izraela i jest „gałązką wszczepioną w drzewo oliwne” (Nostra Aetate)
  • przypomniał, że kościół jest posłany do świata i wypełniając swoją misję musi komunikować się z nim w kontekście współczesnej kultury (Gaudium et Spes)

Jako wspólnota czujemy się Ludem Bożym, który pozostając w stanie świeckim pragnie wypełnić swoją misję świadczenia o Jezusie w mocy Ducha Świętego i aktywnie uczestniczyć w uwielbieniu Boga w lokalnym kościele. Podstawą naszego chrześcijańskiego życia jest Słowo Boże objawione w Biblii, które buduje naszą relację z Bogiem i jest punktem odniesienia dla każdej sfery naszego codziennego życia. Doświadczenie życia w Duchu Świętym pozwala nam rozpoznać duchowe pokrewieństwo z braćmi z innych kościołów, korzystać z ich duchowych darów i współpracować z nimi w obszarze ewangelizacji, zwłaszcza w zakresie nowych form i metod przekazywania ewangelii. W ten sposób staramy się przezwyciężać narosłe w ciągu historii mury i przyczyniać się do budowania jedności w Ciele Chrystusa. Wierzymy, że szczególne miejsce w odbudowie jedności Ciała Chrystusa zajmuje Izrael, który nie tylko jest fundamentem kościoła, ale ma również do spełnienia ważną rolę w przyszłości, zgodnie z Bożym „planem wieków”.

Poruszając się zgodnie z Bożym prowadzeniem odkryliśmy też specyficzne powołanie do przekroczenia w Imię Jezusa granic kulturowych i przeniesienia dobrej nowiny o zbawieniu tam, gdzie w przeszłości nie była ona jeszcze głoszona.

Nasza wizja opiera się na przekonaniu, że Bóg w każdym czasie pragnie posługiwać się swoimi dziećmi, aby przemieniać istniejący świat i przynosić nadzieję zamiast cynizmu.

Chcemy jak Izajasz (Iz 6,1-9):

widzieć Boga – Jego potęgę, świętość i miłość,
trwać w sferze Jego łaski,
być do Jego dyspozycji