O nas

Początek naszej wspólnoty zbiega się z 25. rocznicą Soboru Watykańskiego II. Jesteśmy przekonani, że Bóg powołał nas do istnienia, byśmy byli konkretnym wyrazem tego tchnienia Ducha Świętego, który przez Sobór pragnął odnowić Kościół.

Jako wspólnota czujemy się Ludem Bożym, który pozostając w stanie świeckim pragnie wypełnić swoją misję świadczenia o Jezusie w mocy Ducha Świętego i aktywnie uczestniczyć w uwielbieniu Boga w lokalnym kościele. Podstawą naszego chrześcijańskiego życia jest Słowo Boże objawione w Biblii, które buduje naszą relację z Bogiem i jest punktem odniesienia dla każdej sfery naszego codziennego życia. Doświadczenie życia w Duchu Świętym pozwala nam rozpoznać duchowe pokrewieństwo z braćmi z innych kościołów, korzystać z ich duchowych darów i współpracować z nimi w obszarze ewangelizacji, zwłaszcza w zakresie nowych form i metod przekazywania ewangelii. W ten sposób staramy się przezwyciężać narosłe w ciągu historii mury i przyczyniać się do budowania jedności w Ciele Chrystusa. Wierzymy, że szczególne miejsce w odbudowie jedności Ciała Chrystusa zajmuje Izrael, który nie tylko jest fundamentem kościoła, ale ma również do spełnienia ważną rolę w przyszłości, zgodnie z Bożym „planem wieków”.

Poruszając się zgodnie z Bożym prowadzeniem odkryliśmy też specyficzne powołanie do przekroczenia w Imię Jezusa granic kulturowych i przeniesienia dobrej nowiny o zbawieniu tam, gdzie w przeszłości nie była ona jeszcze głoszona.

Nasza wizja opiera się na przekonaniu, że Bóg w każdym czasie pragnie posługiwać się swoimi dziećmi, aby przemieniać istniejący świat i przynosić nadzieję zamiast cynizmu.

Chcemy jak Izajasz widzieć Boga,Jego potęgę, świętość i miłość, trwać w sferze Jego łaski i być do Jego dyspozycji (Iz 6,1-9)

Zobacz też: