Stowarzyszenie ProMisja zostało erygowane
Dekretem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego dnia 21.05.2003 r.

STATUT
Stowarzyszenia
Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji
ProMisja

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie, zwane dalej w treści Statutu „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji ProMisja.
2. Stowarzyszenie działa na mocy Kan 312 § 1 pkt 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego jako organizacja kościelna w rozumieniu art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 29, poz.154 ze zm.).
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2.

1. Stowarzyszenia działa na terenie diecezji toruńskiej a poza jej granicami za zgodą kompetentnych władz Kościoła Katolickiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Toruń

2. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 3.

Celem Stowarzyszenia jest ewangelizacja i upowszechnianie chrześcijańskiego stylu życia oraz wspieranie działalności misyjnej Kościoła i świadectwo chrześcijańskiej jedności.

§ 4.

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel przez wykonywanie zadań w zakresie:
1) stałej formacji członków w duchu odpowiedzialności za ewangelizacyjne i misyjne posłannictwo kościoła
2) działań edukacyjno-ewangelizacyjnych skierowanych do różnych grup środowiskowych – dzieci, młodzieży, małżeństw i rodzin, oraz uzależnionych, bezdomnych i uwięzionych
3) tworzenia kultury inspirowanej ewangelią
4) wspierania misyjnej działalności Kościoła i udziału w niej na dostępne sposoby
5) pogłębiania ekumenicznej współpracy na rzecz wspólnej misji chrześcijaństwa

2. Powyższe zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) prowadzenie pracy formacyjnej i organizację rekolekcji
2) organizowanie kursów, seminariów i konferencji
3) prowadzenie przedszkoli i szkół o chrześcijańskim profilu
4) działalność wydawniczą
5) organizowanie wydarzeń kulturalnych, spektakli, koncertów
6) organizowanie i przeprowadzanie wyjazdów misyjnych
7) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi ruchami i organizacjami misyjnymi

3. Zarząd określa, które zadania mają charakter odpłatny.

3. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 5.

Stowarzyszenie tworzą członkowie:
a) zwyczajni,
b) wspierający,
c) honorowi.

§ 6.

1. Członkiem zwyczajnym w Stowarzyszeniu może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych, dający gwarancje realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie dla celu Stowarzyszenia oraz pomoc w jego realizacji.

§ 7.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze,
2) prawo zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia,
3) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 8.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek :
1) przestrzegać zasad etyki chrześcijańskiej,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów, innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
4) brać aktywny udział w realizacji celu Stowarzyszenia,
5) opłacać składki członkowskie.

§ 9.

1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny, z wyłączeniem obowiązku uiszczania składek członkowskich

§ 10.

W przypadku naruszenia przez członka przepisów Statutu, regulaminów i innych aktów prawnych wydanych przez organy Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo:
a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym trybie,
b) odmówienia pomocy i poparcia – do czasu usunięcia uchybień,
c) udzielenia upomnienia lub nagany,
d) zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 11 pkt. 6.

§ 11.

Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
2) rozwiązania się Stowarzyszenia,
3) skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu,
4) śmierci albo ustania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
5) utraty zdolności do czynności prawnych,
6) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 12.

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 13.

1. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu osobom fizycznym zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia lub dla przyświecających mu idei i celu.
2. Członek honorowy ma prawo do wyrażania opinii, korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
4. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

§ 14.

Członkostwo honorowe ustaje przez:
1) rezygnację członka,
2) pozbawienie członka honorowego tej godności Uchwałą Walnego Zebrania,
3) śmierć.

4. ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 5 lat. Działają one jednak do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
2. Wybory organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwołani i powołani w takim samym trybie w jakim są wybierani, z zastrzeżeniem iż rezygnację członka Zarządu przyjmuje Zarząd. W tym ostatnim przypadku skutek odwołania następuje z dniem przyjęcia rezygnacji.
4. Wybory uzupełniające w okresie kadencji przeprowadza się każdorazowo, gdy:
1) nastąpi vacat w składzie Komisji Rewizyjnej,
2) skład Zarządu zmniejszy się poniżej 5 osób.

§ 17.

Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków tych organów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 18.

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku.
3. Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą:
1) z prawem głosowania – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) wybór przewodniczącego obrad,
2) uchwalanie regulaminu obrad,
3) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
4) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) uchwalanie zmian Statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
11) nadawanie godności członka honorowego.

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych.

§ 21.

1. Do ważności obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych. Jeżeli w oznaczonym terminie nie zbierze się wymagana liczba członków, w drugim terminie obrady są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości ¾ głosów.
3. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu, który przewodniczy Zebraniu do czasu wyboru przewodniczącego obrad.

§ 22.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd liczy od 5 do 7 członków.
2. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków. Zarząd może określić nazwy pozostałych członków Zarządu oraz dokonać ich wyboru.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
4. Nie może być wybrana do składu Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie kadencji członek Zarządu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jedno z tych przestępstw traci mandat z dniem uprawomocnienia się wyroku.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) koordynowanie działań Stowarzyszenia i kierowanie realizacją programu jego działalności,
3) zapewnianie przestrzegania Statutu i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
4) uchwalanie rocznego budżetu i planu finansowego Stowarzyszenia,
5) przyjmowanie darowizn i zapisów,
6) zarządzanie i rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14 pkt. 2.
8) przyznawanie stypendiów,
9) rozstrzyganie kwestii spornych między członkami Stowarzyszenia z prawem stosowania sankcji, o których mowa w § 10.

§ 24.

1. Do ważności posiedzeń Zarządu konieczna jest obecność ponad połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że Zarząd postanowi o głosowaniu tajnym na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. W celu wykonania swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od organów i pracowników Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia.

§ 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) sporządzanie i przedstawianie wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
3) składanie w razie potrzeby wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
4) składanie na Walnych Zebraniach sprawozdań oraz występowanie o absolutorium dla Zarządu.

§ 26a.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu oraz nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Nie może być wybrana do składu Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie kadencji członek Komisji Rewizyjnej zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za jedno z tych przestępstw traci mandat z dniem uprawomocnienia się wyroku.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie. Mogą otrzymać zwrot uzasadnionych, poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

5. KOLEGIUM KONSULTACYJNE

§ 27.

1. Kolegium Konsultacyjne jest organem doradczym Stowarzyszenia, powoływanym fakultatywnie przez Zarząd.
2. W skład Kolegium Konsultacyjnego na zaproszenie Prezesa lub Zarządu wchodzą dobrowolnie osoby, które z racji swego autorytetu w Kościele służą Stowarzyszeniu radą i rozeznaniem duchowym.
3. Kolegium Konsultacyjne wyraża opinie w sprawach wskazanych przez Prezesa lub Zarząd
4. Przed powołaniem Kolegium, Zarząd w porozumieniu z Prezesem określa każdorazowo czas trwania kadencji Kolegium

6. ASYSTENT KOŚCIELNY

§ 28.

1. Stowarzyszenie podlega nadzorowi Biskupa Diecezji zgodnie z postanowieniami kan. 305 KPK
2. Nadzór, o którym mowa w art. 57 w imieniu Biskupa Diecezji wykonuje asystent kościelny lub delegat Biskupa
3. Asystent kościelny jest mianowany i odwoływany przez Biskupa Toruńskiego. Biskup może wysłuchać opinii Zarządu w tej sprawie.

7. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Majątek Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność, o której mowa w § 4 Statutu.

§ 30.

Fundusze Stowarzyszenia dla realizacji celu statutowego składają się z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i ofiar,
3) dochodów z majątku własnego oraz działalności statutowej,
4) dotacji i innych dochodów, w tym zbiórek publicznych i imprez.

§ 30a.

W Stowarzyszeniu jest zabronione:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

§ 31.

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych umocowani są:
1) Prezes Zarządu – samodzielnie, lub
2) Wiceprezes i członek Zarządu – łącznie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i szczegółowy cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia, w obrębie statutowego celu Stowarzyszenia.